Kredex toetus

Print Friendly, PDF & Email

Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus

Kellele on väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus mõeldud?

Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.

Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on püstitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Kui taotleja väikeelamule on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks peale 22.07.1995. a, peab olema väikeelelamule väljastatud ka kasutusluba.

Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

  • väikeelamu vedelküttel katelseadme vahetamise kulu, sealhulgas uue kütteseadme soetamine, paigaldamine ning katelseadmete lisatarvikute (sealhulgas tsirkulatsioonipump, kompleksne automaatika) ja abiseadmete vahetamine ning energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmete soetamise ja paigaldamisega seotud kulu.
  • väikeelamule õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7 °C / 35 °C EN 14511), või vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0 °C / 35 °C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu.
  • kütteseadme paigaldamise projekteerimisega seotud kulu.

Seega ei ole toetuse saamiseks esitatud täpset kütteseadme määratlust, mõiste alla kuuluvad kõik kütteseadmed, mis toodavad soojust taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas nt katelseadmed, soojuspumbad, veekontuuriga ahjud, päikeseenergia abil soojusenergiat tootvad seadmed.

Toetuse määr on kuni 40% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 4000 eurot taotleja kohta.

Meede avati 15.12.2014 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni

Millised on peamised nõuded taotlejale?

  • Kütteseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks on vajalik tehnilise kirjelduse olemasolu või ehitusprojekt. Kütteseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks piisab reeglina tehnilise kirjelduse olemasolust. Põhjendatud juhtudel on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda ehitusprojekti koostamist;
  • Toetuse taotleja peab kütteseadme soetamiseks ja paigaldamiseks võtma vähemalt kolm hinnapakkumist. Kui toetuse taotleja tellib mitu või kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavale tööde kogumile. Kui toetuse taotleja ei vali odavaimat pakkumist või juhul, kui toetuse taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik võtta kolme pakkumist, peab toetuse taotleja põhjendama oma valikut või pakkumiste võtmata jätmist kirjalikult taotluse vormil. Projekteerimisele ei laiene kolme hinnapakkumise nõue;
  • Kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamisöödele. Juhul, kui tegemist on väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmega, siis peab sellel olema CE sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii;
  • Taotleja väikeelamut tuleb eraldatud toetuse puhul sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul pärast toetuse eraldamise lepingu sõlmimist;
  • Taotleja peab kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest.

Rohkem infot toetuse kohta leiate www.kredex.ee

 

[contact-form-7 id="2482" title="OptinMonster"]